مقیاس اصلاح شده ی مراحل تغییر (SCS)

Modified *stages of change* Scale (SCS) مقیاس اصلاح شده ی مراحل تغییر نویسنده : جنیفر فلوید و همکاران هدف : تعیین مرحله تغییر فرد دارای لکنت در زمان شروع درمان و انتخاب تمرکز درمانی خاص برای ایجاد بهترین نتیجه زمان لازم برای پاسخگویی به سوالات آزمون : 5 الی 10 دقیقه