گفتار درمانگر لکنت | درمان لکنت زبان

ویژگی های یک گفتار درمانگر لکنت

ویژگی های یک گفتار درمانگر لکنت   گفتار درمانگر لکنت هر روز با ده ها مراجع دارای لکنت از ۲ ساله تااااا سن میانسالی در ارتباط است. او باید دانش کافی را در مورد مبانی، تئوریهای علت شناسی و درمان، ارزیابی و برنامه های درمانی از گذشته تا کنون داشته باشد. او باید معلم خوبی …

ویژگی های یک گفتار درمانگر لکنت ادامه مطلب »